Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Dane kontaktowe

Naczelnik Joanna Kulik-Lachowicz
pokój 221
Tel. 32 3491-891
agp@swietochlowice.pl

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, spraw architektoniczno – budowlanych, spraw związanych     z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów Miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
 2. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 3. Przygotowanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego Miasta.
 4. Naliczanie opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości, powstałej w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.
 5. Wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z planem miejscowym.
 6. Udział w postępowaniach administracyjnych wynikających ze skutków zatwierdzenia planów miejscowych.
 7. Sporządzanie analizy istniejącego zagospodarowania w celu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji niebędących inwestycjami celu publicznego.
 8. Ustalanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w tym zakresie.
 9. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 10. Kształtowanie plastyczne Miasta poprzez opiniowanie pod względem estetycznym zamierzeń inwestycyjnych.
 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonaniem robót budowlanych.
 13. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozbiórką budynków, budowli i urządzeń budowlanych.
 14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego i jego części, prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem decyzji w tym zakresie bądź przyjmowanie zgłoszeń.
 15. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, ewidencji zgłoszeń robót budowlanych, rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy, rejestru wydawanych dzienników budowy oraz prowadzenie archiwum w zakresie rejestru ruchu budowlanego.
 16. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane dotyczące danego obiektu budowlanego lub jego części.
 17. Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
 18. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań własnych Wydziału.
 19. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym dotyczących:
  • Prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;
  • Prowadzenia ewidencji zabytków niewpisanych do rejestru;
  • Sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami;
  • Umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie;
  • Uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
  • Uzgadniania pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską;
  • Wnioskowania o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych;
  • Dokonywania lustracji obiektów zabytkowych;
  • Opracowywania planów ochrony i konserwacji zabytków;
  • Uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • Prowadzenia procedury utworzenia parku kulturowego;
  • Prowadzenia procedury ustanawiania społecznego opiekuna zabytków;
  • Gromadzenia dokumentacji fotograficznej, historyczno-ikonograficznej, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych na terenie miasta;
  • Współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz stowarzyszeniami  i instytucjami, których cele statutowe powiązane są z ochroną i opieką nad zabytkami;
  • Upowszechniania wiedzy o zabytkach;
 20. Wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim, powierzającego Gminie  prowadzenie niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków.
 21. Wykonywanie zadań związanych z rewitalizacją Miasta, określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.