Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Projekt „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn. Wnioskodawca zakłada, iż 10 uczestników/czek będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Całkowita wartość projektu wynosi 860 406,00 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 817 385,70 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 1.09.2018 r.