Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków

Nazwa projektu:

Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do 44 dzieci z niepełnosprawnością, 24 nauczycielek oraz 5 świętochłowickich przedszkoli nr 2, 3, 8, 9, 12. W ramach projektu zaplanowano prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dodatkowych niwelujących deficyty dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne do realizacji niniejszych zajęć oraz zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli z obszaru pedagogiki specjalnej.

Realizacja projektu przyczyni się do skorzystania z zajęć dodatkowych przez 44 dzieci z niepełnosprawnością, zdobycia nowych kwalifikacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przez 22 nauczycielki oraz doposażenie 5 placówek przedszkolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.

Okres realizacji: 01.07.2019-30.04.2021

Całkowity koszt realizacji Projektu: 556 860,93 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 473 331,79 zł

Poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania.