Problemy obszarów funkcjonalnych

Tytuł projektu:
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Wartość projektu:
2.915.00 zł

Dofinansowanie:
2.623.500 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Przede wszystkim w ramach tego celu przewiduje się:

  • określenie granic obszaru funkcjonalnego,
  • przygotowanie wspólnej dla całego obszaru strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego projektem z uwzględnieniem analiz mających na celu określenie granic obszaru funkcjonalnego lub różnych wariantów tego zasięgu i przeprowadzeniem badań, sformułowaniem diagnoz mających na celu określenie powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego,
  • przygotowanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru,
  • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, mpzp (wg potrzeb), studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
  • przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych i dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu,
  • promocja projektu,
  • proces uspołecznienia działań, szerokie zaangażowanie mieszkańców miast partnerskich w pracach projektowych, warsztaty, seminaria, platforma komunikacji z mieszkańcami.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 lipca 2013 r.
Zakończenie realizacji projektu: 15 marca 2015 r.