Muzeum Powstań Śląskich

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie: 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poddziałanie: 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta

Wartość projektu:
Wynosi 9.214.904,09 zł

Dofinansowanie:
Wynosi 7.707.734,77 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Celem projektu jest zaadoptowanie obiektu do użyteczności o charakterze społeczno – edukacyjno – kulturalnym.
Realizacja projektu nastąpi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” a przedmiotowy obiekt po zakończeniu prac będzie pełnił funkcję Muzeum Powstań Śląskich.
Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na zaadaptowaniu istniejącego budynku o kubaturze 5164 m3 , powierzchni zabudowy 388 m3 i całkowitej powierzchni użytkowej 1.197 m2 na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich oraz wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • roboty wyburzeniowe i demontażowe,
  • roboty remontowe,
  • przebudowę i modernizację węzła cieplnego,
  • montaż poszczególnych instalacji w zakresie rurarzu i pełnego opomiarowania,
  • modernizację istniejących przyłączy do obiektu i sieci zewnętrznych,
  • roboty wykończeniowe.

Ponadto poza robotami związanymi z remontem i przebudową wnętrza budynku oczyszczona zostanie m.in. elewacja wykonana z cegły klinkierowej i piaskowca,  odtworzona zostanie stolarka okienna i drzwiowa z pierwotnym podziałem i historycznym wyglądem oraz zdobieniami.

Wykonane zostaną nowe parkingi, chodniki, schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych, zamontowane zostaną nowe elementy małej architektury.

Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu:  04.03.2013 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu:  30.07.2014 r.