Zespół Radców Prawnych

Dane kontaktowe

pokój 112
Tel. 32 3491-851
zrp@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej, w tym w szczególności:

  1. Udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa, w tym sporządzanie opinii prawnych.
  2. Prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych oraz repertorium  spraw sądowych.
  3. Opiniowanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta, projektów uchwał Rady Miejskiej, statutów i regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw.
  4. Opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, w tym udział w negocjacjach i rokowaniach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy, porozumienia, ugody.
  5. Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi.
  6. Przygotowywanie dokumentów procesowych  w tym pozwów, wezwań, oświadczeń.
  7. Obsługa prawna posiedzeń Rady Miejskiej  oraz  komisji przetargowych.
  8. Udział w zgromadzeniach spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
  9. Opiniowanie projektów dokumentów, przewidzianych do przyjęcia na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek.
  10. Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowaniem uchwał na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek.