Zajęcie pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy przyłącza (sieci) gazu, wody, elektroenergetycznego, kanalizacji itp. w pasie drogowym dróg publicznych

Procedura wykonania budowy lub przebudowy przyłącza (sieci) gazu, wody, elektroenergetycznego, kanalizacji itp. w pasie drogowym dróg publicznych składa się z czterech etapów:

 1. Należy wystąpić na piśmie w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej do celów projektowych na umieszczenie przedmiotowego przyłączą w pasie drogowym dróg publicznych.
  We wniosku należy podać m.in. dokładną lokalizacje (adres), numery działek geodezyjnych oraz dołączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczonym projektem planowanych robót i umieszczenia urządzenia.
 2. Po uzyskaniu ww. decyzji do celów projektowych należy spełnić zawarte w niej warunki, m.in.: zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, wykonać wymagane uzgodnienia  itp.
 3. Po spełnieniu warunków w pkt. 1 i 2 na co najmniej 30 dni przed zajęciem pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy projektowanego przyłącza (sieci) należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. We wniosku należy podać m.in. dokładną lokalizację (adres), termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego, numer NIP lub REGON prowadzonej działalności (PESEL w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) oraz numer decyzji lokalizacyjnej.
 4. Najpóźniej 1 dzień po zakończeniu inwestycji należy zawiadomić zarządcę drogi (tut. Biuro Dróg i Mostów) o zakończeniu robót w celu dokonania odbioru zajętego pasa drogowego.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.