Urząd

Weź udział w pracach nad projektem programu o współpracy miasta z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

komunikat urząd miejski

To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 29 września do 9 października br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod tym linkiem.

Formularz umożliwiający zgłaszanie uwag do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2021, który po uzupełnieniu należy odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świętochłowice.

Formularz do pobrania