Urząd

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie opieki stomatologicznej

Prezydent Świętochłowic zaprasza do składania ofert na „Sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół w Świętochłowicach" dla których Gmina Świętochłowice jest organem prowadzącym.

Prezydent Świętochłowic zaprasza do składania ofert na „Sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół w Świętochłowicach” dla których Gmina Świętochłowice jest organem prowadzącym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078), przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół będzie odbywało się na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Świętochłowice z podmiotem wykonującym/podmiotami wykonującymi działalność leczniczą udzielającym/udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Oferty na formularzu zgłoszeniowym należy składać w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz przedmiotu oferty, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w siedzibie Urzędu Miasta Świętochłowice przy ul. Katowickiej 54 w kancelarii ogólnej w biurze nr 1 w godzinach:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
  • piątek od 7:00 do 14:00

do dnia 15 listopada 2019 r. Uwaga! Termin przedłużony do 30 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy, warunki i informacje o przedmiocie porozumienia oraz informacja o przyjętych ofertach na „sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół w Świętochłowicach” zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.swietochlowice.pl). Informacja o przyjętych ofertach zostanie również przesłana pisemnie na adres wskazany przez oferenta.

Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania zaproszenia do składania ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.

Załączniki: