Urząd

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Informujemy również, iż ze względów bezpieczeństwa sesja odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Zapraszamy do śledzenia transmisji online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego p. Grzegorza Gniełkę.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Banderoza”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Majstry”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Nudel Kula”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego prowadzenia instytucji kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 17. Zakończenie sesji.