Urząd

XXII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 października 2019 roku.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej i Przemysłowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.