Urząd

XVII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
 8. Podjęcie uchwały przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach.
 13. Zakończenie sesji.