Urząd

XLVI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 r. i z XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 6 lipca 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Świętochłowice do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub pracy i z powrotem, w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/267/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętochłowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. znak sprawy: NPII.4131.1.706.2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta.
 13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 12 czerwca – 25 sierpnia 2021 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.