Urząd

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Świętochłowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Świętochłowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 7 ławników, w tym:

 • 4 ławników do orzekania w sprawach karnych,
 • 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 0 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do Sądu Rejonowego w Chorzowie w liczbie 10 ławników, w tym:

 • 0 ławników do orzekania w sprawach karnych,
 • 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 6 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 8. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście obywateli.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie 28.06.2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników składać można do dnia 28 czerwca 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (ul. Katowicka 53, Ewidencja ludności):

 • w poniedziałki – od godz. 7:00 do godz. 17:00
 • od wtorku do czwartku – od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • w piątki – od godz. 7:00 do godz. 14:00

Dokumenty dotyczące zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z klauzulą RODO dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowice. 

Kandydat na ławnika do czasu złożenia list poparcia swojej kandydatury jest odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie i ochronę danych osobowych zawartych na listach poparcia.