Biznes

Ruszył program „50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

panele słoneczne

Beneficjentem programu są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych tj. instalacji o mocy do 50kW

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach:

  • pierwsza runda : 29.03.2021 r. – d 30.04.2021 r.
  • druga runda : 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  • trzecia runda : 01.06.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Wysokość dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • w formie dotacji do 10 % udzielonego dofinansowania.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19. nr tel. 32 60 32 200, oraz na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-50-kw-na-start-wspierajacy-przedsiewziecia-z-zakresu-odnawialnych-zrodel-energii-dla-srednich-malych-i-mikroprzedsiebiorcow.html