Urząd

Program “Wyprawka szkolna” dla ucznów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla ucznów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla ucznów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

W przypadku zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. branżowej szkole I stopnia,
 2. klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 3. klasach I—III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,
 5. klasach I—IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 6. szkole specjalnej przysposabiających do pracy

W przypadku formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. klasach II i III branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasach II—IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

W przypadku dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I technikum pięcioletniego,
 3. klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół oraz Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8, tel. 32 2453 129, 32 2453 138.