Urząd

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na rozwój sportu

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje, że zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r. do dnia 15 września 2022 r. kluby sportowe działające na terenie gminy Świętochłowice mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice.

komunikat um

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć wyłącznie osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej https://swietochlowice.pl/kultura-sport-turystyka/sport/dotacje-na-sport/

Wymagane załączniki do wniosku:

 • kserokopię statutu organizacji,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub za okres działalności.

Załączniki w formie kserokopii załączone do wniosku winny być potwierdzone na każdej stronie kopii, za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania za zgodność dokumentów (w tym przypadku
do wniosku powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzania dokumentów dla tych osób). Jeżeli ww. osoby nie dysponują pieczątką imienną powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać pełnioną funkcję.

Wsparcie w formie dotacji obejmuje zadanie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Przedmiot dotacji może obejmować dofinansowanie lub finansowanie wydatków z tytułu:

 1. realizacji programów szkolenia sportowego,
 2. zakupu sprzętu sportowego,
 3. utrzymania i naprawy obiektów i urządzeń sportowych będących w posiadaniu klubu sportowego i służących uprawianiu sportu,
 4. stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
 5. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 6. pokrycia kosztów organizacji obozów sportowych,
 7. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 8. pokrycie kosztów najmu obiektów dla celów organizacji zawodów sportowych,
 9. kosztów obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji,
 10. opłat sędziowskich,
 11. opieki medycznej, badań lekarskich,
 12. zakupu środków doraźnej pomocy medycznej,
 13. opłat klubowych: związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń oraz ubezpieczenia zawodników.

Koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji mogą wynosić do 10% wartości udzielonej dotacji.

Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

 1.  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 2. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 3. koszty, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia w okresie sprzed zawarcia umowy o udzielenie wsparcia,
 4. wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego, członków zarządu, sekretarza, skarbnika,
 5. koszty transferu zawodnika,
 6. koszty dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.

Szczegółowych informacji udziela się w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 310, nr tel. 32 34 91 846.