Urząd

LXXII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Bartosz Karcz informuje o zwołaniu LXXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu
  z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2023 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 • przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2022”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2022 rok.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz uchwały Nr 4200/V/52/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2022 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 • przedstawienie uchwały Nr 1/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2022 rok,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” w Świętochłowicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Świętochłowice na lata 2023 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Świętochłowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016 r. z późniejszymi zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej przyjętego Uchwałą nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
  z dnia 23 czerwca 2020 r., z późniejszymi zmianami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Chorzowskiej, Bytomskiej, DTŚ oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej D, E, F w Świętochłowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 21. Zakończenie sesji.