Urząd

LVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji
  Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
  w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świętochłowice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych związanych z wykonaniem części nowej kanalizacji deszczowej od strony południowej budynku kościoła św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 10. Sprawozdanie z realizacji na terenie Miasta Świętochłowice programu „Trzy Plus” w 2021 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich.
 12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zakończenie sesji.