Urząd

Dodatek do ogrzewania dla gospodarstw domowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że od 22 września obsługuje przyznawanie dodatku do ogrzewania dla gospodarstw domowych wykorzystujących pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG i kotły olejowe.

ogrzewanie

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

UWAGA!

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA!

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jak złożyć wniosek w Świętochłowicach?

W Świętochłowicach wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap. Zadanie to powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane osobiście:

–  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35

w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00,

–  do skrzynek podawczych umieszczonych na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Stanisława Wallisa 4 oraz na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej 8.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z klauzulą RODO można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji i formularze do pobrania znajdują się na stronie: https://ops.swietochlowice.pl/aktualnosci/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-pelet-drzewny-drewno-kawalkowe-skroplony-gaz-lpg-kociol-olejowy/