Miasto

Nowe szanse i możliwości – rusza rekrutacja do udziału w projekcie

Jeżeli jesteś mieszkańcem Lipin lub Chropaczowa możesz wziąć udział w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, by spotkać się z doradcą zawodowym, który określi dla Ciebie indywidualną ścieżkę wsparcia.

ośrodek pomocy społecznej

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu „Nowe szanse i możliwości”:

– udział w Programie Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny lub Chropaczów (wizyty studyjne, zajęcia kulturalno- edukacyjne, festyny),

– udział w działaniach środowiskowych (wsparcie asystenta rodziny, warsztaty tematyczne, inicjatywy mieszkańców dzielnic),

– udział w Klubie Integracji Społecznej (warsztaty kompetencji społecznych, psycholog),

– udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,

– udział w kursach zawodowych.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, adresowany jest do mieszkańców miasta Świętochłowice z dzielnic Lipiny i Chropaczów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Nowe szanse i możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych- ZIT)

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji do projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 (pokój 105), tel. (32) 245 51 04 wew. 40 lub w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sadowej 1, tel. (32) 245 55 24.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!