Miasto

Wybrano najkorzystniejszą ofertę ws. Kaliny

24 grudnia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest remediacja stawu Kalina.

24 grudnia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych w ramach NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) w kwocie ok. 60 mln zł oraz preferencyjnego kredytu z WFOŚ (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) na kwotę prawie 10 mln złotych. 

Podpisanie umowy na realizację zamówienia planowane jest na początek stycznia 2020 r.

Trwają również prace komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, którego zadaniem będzie nadzorowanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z remediacją stawu Kalina. W postępowaniu tym złożono jedną ofertę.

Do podpisania umów konieczne jest jeszcze podjęcie uchwał przez Radę Miejską w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na rok 2020.

Informujemy, że Gmina Świętochłowice podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu wydłużono okres na zakończenie inwestycji do 30 września 2023 r.