Miasto

VIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta VIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta VIII sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły o nazwie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z klasami dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 13 poprzez zmianę jego siedziby;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 75, oraz zmiany nazwy Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Świętochłowicach wchodzącej w skład tego Zespołu poprzez nadanie jej numeru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Świętochłowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Sudeckiej 5, oraz zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach wchodzącego w skład tego Zespołu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i włączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach, oraz zmiany nazwy Branżowej Szkoły I Stopnia w Świętochłowicach wchodzącej w skład tego Zespołu poprzez nadanie jej numeru;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Świętochłowice;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Świętochłowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
21. Zakończenie sesji.