Miasto

Sytuacja dot. koronawirusa w Świętochłowicach

Żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, wszyscy musimy ściśle stosować się do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu.

Uwaga! Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdź, co się zmieni. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.


OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.


PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

 • wykonywaniem czynności zawodowych,
 • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Obowiązuje do: odwołania


KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Na czym polega?

Obowiązujące zasady dotyczą:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna:

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Od 28 grudnia obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

Muzea i galerie sztuki

 • zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online

Teatry, opery, filharmonie

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Biblioteki

 • możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.


ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji zgromadzeń i spotkań dostępne są w rozporządzeniu.


WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.


KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.


TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.


OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.


ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od 27 marca zawieszona została działalność żłobków i przedszkoli. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

GRANICE POLSKI

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.


GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 są zamknięte.

Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób:

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Klienci są obowiązani nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.


GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.


RESTAURACJE HOTELOWE

Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi.


SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE

Obowiązuje zakaz działalności salonów fryzjerskich, urody i kosmetycznych w całej Polsce.


HOTELE

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).


SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

Zamknięte są:

•    baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich)
•    sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
•    stoki narciarskie;
•    obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

 • dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
 • bez udziału publiczności
 • z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi

SPORTOWE KLUBY TANECZNE

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

 • zawodników,
 • członków sztabu szkoleniowego,
 • lekarzy, fizjoterapeutów,
 • sędziów,
 • akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

 • międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
 • międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej
 • polski związek sportowy.

Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).


SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Podejrzewasz zakażenie koronawirusem?

Zadzwoń: 800 190 590

To numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

WYKAZ MOBILNYCH ZESPOŁÓW WYMAZOWYCH (WYMAZOBUSÓW) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(wg stanu na dzień 15.10.2020 r.)

Działania zapobiegawcze związane z koronawirusem:

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski w Świętochłowicach podjął środki mające na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od poniedziałku, 13 października, do odwołania:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie zamknięty dla klientów.
 • Sprawy bieżące załatwiane będą drogą mailową lub telefoniczną. Więcej informacji TUTAJ.
 • Uruchomiono Centrum Informacji Miejskiej, w którym telefonicznie będzie można uzyskać podstawowe informacje na temat funkcjonowania miasta i instytucji miejskich. Więcej informacji TUTAJ.
 • W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

SPORT

Siłownie OSiR „Skałka” przy ul. Zubrzyckiego 38  i w kompleksie sportowym przy Alei Parkowej pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych, niespełniających kryteriów Ministerstwa Sportu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 października siłownie mogą być czynne jeśli:

 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

W dalszym ciągu otwarte są korty do squasha oraz basen (dla osób, które spełniają wymienione wyżej kryteria).

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie realizuje wszystkie usługi przewidziane ustawą o pomocy społecznej, jednak w związku ze stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, mieszkańcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy, który ustali termin spotkania. Więcej informacji TUTAJ.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach informuje, że:

 • Ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających.
 • W celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza wsparcie świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania na terenie placówki: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grupy terapeutycznej dla rodziców.
 • W przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną w formie: mailowej lub przy pomocy komunikatorów (skype, messenger). Dla zwiększenia komfortu naszych klientów uruchamiamy możliwość kontaktu ze specjalistą za pomocą wideokonferencji. Dzięki formie wideokonferencji możemy prowadzić terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci, czy młodzieży.
 • W przypadku konieczności udzielenia pilnej pomocy osobom niezamieszkującym w placówce – poradnictwo i konsultacje mają być wykonywane przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej z zachowaniem wymaganego dystansu.
 • Wchodząca na teren Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach osoba z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w dozowniku łokciowym zawieszonym na ścianie oraz obowiązuje ją noszenie maseczki ochronnej.
 • Telefony do kontaktu: 32 345 21 65 oraz 509 398 668
 • Adres e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl
 • Skype: login – SOW Przystań.

ZDROWIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. nadal leczy i przyjmuje pacjentów w części oddziałów oraz w poradniach specjalistycznych. W chwili obecnej otwarta pozostaje Izba Przyjęć. Funkcjonują także komórki kluczowe dla opieki nad kobietami w ciąży oraz noworodkami: oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologiczny. Nadal też przyjmowane są porody, w tym porody rodzinne. Bez przeszkód odbywa się również działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, Dziennego Oddział Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Pacjenci nadal przyjmowani są również w ramach specjalistycznych poradni przyszpitalnych oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dzięki czemu mieszkańcy Świętochłowic mają zapewniony całodobowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INSTYTUCJE MIEJSKIE

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że wszystkie usługi przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia są realizowane przez PUP. W związku z stanem epidemii preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego to taka możliwość także istnieje. Umów się na taka wizytę z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy. Kontakt wstępny:

 • sekretariat 32 346 27 03
 • rejestracja/ewidencja 32 346 27 28 lub 32 346 27 26
 • doradcy klienta 32 346 27 15, 32 346 27 16, 32 346 27 48, 32 346 27 49
 • pożyczki/subsydia/dotacje 32 346 27 20, 32 346 27 21
 • szkolenia/KFS 32 346 27 13

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Zasłaniaj usta i nos.
 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych – poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami antybakteryjnymi.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma możesz przenieść wirusa.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie – stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.
 • Regularnie dezynfekuj telefon – do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków – ogranicz dzielenie się posiłkami i nie pij z jednej butelki.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawadnianiu organizmu – stosuj zrównoważoną dietę, pamiętaj, by w Twojej diecie były warzywa i owoce, unikaj przetworzonej żywności.
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.