Miasto

Świadczenie “Dobry start” – wnioski przyjmowane są do 30 listopada

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przypomina, iż wnioski dotyczące świadczenia „Dobry start” (300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) przyjmowane są pisemnie i elektronicznie tylko do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przypomina, iż wnioski dotyczące świadczenia „Dobry start” (300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny)  przyjmowane są pisemnie i elektronicznie tylko do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po 30 listopada danego roku  pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku:

–   rodzicom,   opiekunom    faktycznym,    opiekunom   prawnym    rodzicom    zastępczym   osobom prowadzącym    rodzinne   domy   dziecka,   dyrektorom    placówek   opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

– osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, ;

– przez dziecko lub osobę uczącą  się 24. roku życia –  w  przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się  orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje osobom uczącym się w szkole – przez szkołę należy rozumieć: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole podstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkołę dla dorosłych, szkołę policealną, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.