Miasto

Rusza przetarg na remediację stawu Kalina

2 października br. ruszył ponowny przetarg dotyczący remediacji stawu Kalina. Po przeprowadzeniu dialogu technicznego dopuszczono zmianę sposobu realizacji inwestycji.

2 października br. ruszył ponowny przetarg dotyczący remediacji stawu Kalina. Po przeprowadzeniu dialogu technicznego dopuszczono zmianę sposobu realizacji inwestycji.

Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest: “Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Jest to kolejne postępowanie w celu realizacji tak ważnej dla Miasta Świętochłowice inwestycji. Wszczęcie postępowania było poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami, którzy zwracali uwagę na zapisy dokumentacji przetargowej, powodujące zbyt duże ryzyko realizacji inwestycji i w związku z tym uniemożliwiały im złożenie ofert w poprzednio prowadzonych postępowaniach. W nowym postępowaniu przetargowym dopuszczono możliwość zmiany sposobu realizacji inwestycji, a co za tym idzie zwiększono prawdopodobieństwo rozpoczęcia realizacji.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 listopada 2019 r.

7 października zostało opublikowane także ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest: “Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu remediacji stawu Kalina”. Zadaniem Inżyniera kontaktu będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 listopada 2019 r.