Miasto

Organizacja pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”

Informacja dotycząca organizacji pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach.

Informacja dotycząca organizacji pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w odniesieniu do Polecenia nr 27/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia oraz pracowników, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach:

  • ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających,
  • w celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza formy wsparcia świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania uczestników grupy korekcyjno-edukacyjnej,
  • w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nie przebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub mailowym.

Bezpośredni kontakt:
Telefon – 32 345 21 65
lub 509 398 668
E-mail – 
przystan@sow-swietochlowice.pl