Miasto

Kolejny 1 mln zł dla świętochłowickich przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach pozyskał dodatkowe środki (1 mln zł) na udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł

budynak powiatowego urzędu pracy

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz załączniki można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.