Miasto

Kalina – Czas! Start!

Dziś, poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, została rozpoczęta procedura udzielenia zamówienia na remediację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 55.521.330,95 zł netto.

Dziś, poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, została rozpoczęta procedura udzielenia zamówienia na remediację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 55.521.330,95 zł netto. Postępowanie będzie prowadzone przez komisję przetargową powołaną decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Prezydent Miasta Świętochłowice powołał również zespół do nadzoru nad realizacją powiązanych ze sobą zamówień w ramach Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 oraz zespół do spraw realizacji projektu, będący jednostką realizującą projekt w rozumieniu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej ma do pięciu dni na publikację ogłoszenia. Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – w tym wzorem umowy.

Termin składania i otwarcia ofert upływa najwcześniej po 35 dniach od przekazania ogłoszenia do publikacji. Ponad dwa miesiące to czas, który upłynie od momentu przekazania ogłoszenia do wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem braku przeszkód formalnych (np. postępowanie odwoławcze, rażąco niska cena, omyłki w ofercie itp.). To oznacza, że wykonawcę remediacji stawu Kalina poznamy najwcześniej w lipcu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych o zamówieniu na realizację, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.