Biznes

Konkurs na dofinansowanie inwestycji w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

śląskie centrum przedsiębiorczości

Wnioski można składać do 18 maja br, do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2021 r. Wniosek o dofinansowanie mogą składać przedstawiciele mikro i małych przedsiębiorstw, wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 %. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 76 707 400 zł (17 000 000 euro). Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Więcej informacji: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/543