Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XVI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2016 r., która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19 listopada 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.
- przedstawienie projektu budżetu miasta na 2016 r.,
- przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2016 r.,
- przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2016 r.,
- dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2016 rok,
- głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.
- przedstawienie projektu uchwały,
- przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zagrożeń ekologicznych na terenie Miasta Świętochłowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/360/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Świętochłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Świętochłowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Ośrodkach Wsparcia i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych i rodzaju wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Świętochłowice z Miastem Chorzów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień.
22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
28. Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
29. Zakończenie sesji.