Urząd

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

Biuro Ekologii zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych (garaże, pawilony handlowe, kioski, budki, ROD, budynki przemysłowe, itp.) na terenie Miasta Świętochłowice nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Świętochłowice.

komunikat urząd miejski

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach następujących uchwał:

  • uchwały nr XXXIII/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/301/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8661)
  • Uchwały nr XXXIII/283/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8663)
  • Uchwała nr XXXIII/284/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8662)

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani będą do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie art. 9c Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439).

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.bip.swietochlowice.pl w zakładce „Rejestr Działalności – Odpady Komunalne”.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Świętochłowice oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki lub worki) oraz utrzymanie tych urządzeń w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • segregowanie odpadów na 5 frakcji;
  • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej; do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Świętochłowice.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439), właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

W związku z koniecznością stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Świętochłowic przez podmioty zakwalifikowane jako nieruchomości niezamieszkałe, informujemy o konieczności dostarczenia drogą mailową na adres ego@swietochlowice.pl do dnia 31.03.2021 następujących danych dotyczących zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybraną firmą wywozową:

-nazwa firmy świadczącej usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych,

– okres obowiązywania umowy,

-rodzaj przekazywanych odpadów, Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

-częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów.

Informuję, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Ponadto informujemy, że w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi pozostają:

– nieruchomości zamieszkałe,

– ogródki niezrzeszone w ROD (zwane ustawowo jako inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe),

– nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zwane potocznie nieruchomościami mieszanymi , np. kamienice i bloki ze sklepami na parterze budynku).

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zwane potocznie nieruchomościami mieszanymi , np. kamienice i bloki ze sklepami na parterze budynku), w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach następujących uchwał:

  • uchwały nr XXXIV/297/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  • Uchwały nr XXXIV/298/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

od stycznia 2021 roku ulega zmianie system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach niezamieszkałych, stanowiących część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od stycznia 2021 będą wynosić:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł;

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł;

4) za worek o pojemności 120 l – 18,10 zł;

5) za worek o pojemności 60 l – 9,00 zł.

W związku z faktem, że w/w opłata oprócz pojemników na odpady zmieszane dotyczyć będzie również pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (1. Tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, 2. Papier, 3. Szkło, 4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne) istnieje konieczność złożenia przez Państwa nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe, proszę o pilne złożenie w UM w Świętochłowicach do dnia 29 stycznia 2021r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zakresie tej części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy) uwzględniającej wszystkie pojemniki, również te do selektywnej zbiórki.

Deklarację można pobrać ze strony:

http://czyste.swietochlowice.pl/deklaracje.html