Urząd

Zmiana stawek na zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 28 marca 2022r. Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła uchwałę nr LV/445/22 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2022r., poz. 2021).

śmieci

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami ww. uchwały od dnia 1 lipca 2022 uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, będzie wynosić 32,50 zł miesięcznie.
 • W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawki opłat będą następujące:
  1) pojemnik o pojemności 120 l – 24 zł -> opłata za jeden wywóz pojemnika w przypadku każdej z następujących frakcji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, c) papier, d) szkło, e) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
  2) pojemnik o pojemności 240 l – 48 zł -> opłata za jeden wywóz pojemnika w przypadku każdej z następujących frakcji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, c) papier, d) szkło, e) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
  3) pojemnik o pojemności 1100 l – 220 zł -> opłata za jeden wywóz pojemnika w przypadku każdej z następujących frakcji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, c) papier, d) szło, e) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
  4) worek o pojemności 120 l – 24 zł -> opłata za jeden wywóz pojemnika w przypadku każdej z następujących frakcji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, c) papier, d) szkło, e) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
  5) worek o pojemności 60 l – 12 zł -> opłata za jeden wywóz pojemnika w przypadku frakcji: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w przypadku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dla nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne częstotliwość odbioru odpadów jest następująca:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc lub częściej zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale – dwa razy na miesiąc,
 3. papier- dwa razy na miesiąc,
 4. szkło – dwa razy na miesiąc,
 5. bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu.

Ponadto zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świętochłowice ilość i wielkość pojemników należy dostosować do charakteru prowadzonej działalności uwzględniając m.in. ilość pracowników oraz klientów.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn zm.) o następującej treści: „Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.”, art. 5 ust 1 pkt. 3, który mówi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez „zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1” oraz art. 4a ust 1, który przywołuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906), istnieje konieczność zadeklarowania wszystkich frakcji odpadów w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.