Promowane

Zabierz głos w debacie nad „Raportem o stanie gminy Świętochłowice w roku 2023”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach informuje, iż mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.) składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie.

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami art. 28aa:

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: (…)
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (…).”.

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa cytowane uregulowanie. Zgłoszenie
to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej,
w porządku której ma być przedstawiony raport, tj. najpóźniej w dniu 19 czerwca 2024 r.,
(tj. środa).

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób, poprzez zgłoszenie listy poparcia obejmującej oświadczenie o treści: “Popieram zgłoszenie pani/pana ………………………………………..do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy w roku 2023. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.”.

Osoba wyraża poparcie zgłoszenia wpisując: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis. Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną.

Urząd Miejski w Świętochłowicach  jest czynny w godz. 7:00 – 17:00  w każdy poniedziałek. Od wtorku do czwartku Urząd jest czynny w godz. 7:00-15:00. W każdy piątek Urząd
jest czynny w godzinach 7:00-14:00.

Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia.

W debacie tej może zabrać głos 15 mieszkańców.

Raport o stanie gminy Świętochłowice 2023 – TUTAJ

Zgłoszenie

Zgoda na upublicznienie wizerunku osoby dorosłej