Urząd

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2021 rok, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

grafika z rysunkami radnych i prezydenta

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2020 r. oraz XXXIII sesji Rady Miejskiej
  z dnia 30 listopada 2020 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 21 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
  na lata 2021 – 2036.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 • przedstawienie projektu budżetu miasta na 2021 r.,
 • przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2021 r.,
 • przedstawienie przez    Skarbnika    Miasta   uchwały   Regionalnej    Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta
  na 2021 r.,
 • dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2021 rok,
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Świętochłowickiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2028.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zakończenie sesji.

Uwaga! Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na 7 dni przed XXXIV sesją Rady Miejskiej
w Świętochłowicach.