Urząd

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,   która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad
  XXXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2020 roku.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 18 września 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.
 4. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2019 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
 5. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2019 rok złożonych do dnia 30 kwietnia 2020 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,
  z wyłączeniem przedsiębiorców.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
  nr IX/81/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne
  na cmentarzu komunalnym w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/301/12 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów
  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Świętochłowice położonego
  w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
  w Świętochłowicach w latach 2021-2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 26. Zakończenie sesji.