Urząd

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2022 rok

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr V/36/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, do dnia 15 września 2021 r. należy złożyć w Urzędzie Miejskim, wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022.

informacja Urząd Miejski

Kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu wg wytycznych zamieszczonych na stronie: https://swietochlowice.pl/kultura-sport-turystyka/sport/dotacje-na-sport/

Przepisów ww. uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wniosków o przyznanie dotacji
z ustawy o sporcie nie mogą składać organizacje pozarządowe, które dotacje uzyskują
w otwartym konkursie ofert.

Dotacja celowa udzielona na podstawie uchwały może być przeznaczona na finansowanie
lub dofinansowanie:

 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 • pokrycia kosztów organizacji obozów sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • pokrycie kosztów najmu obiektów dla celów organizacji zawodów sportowych,
 • kosztów obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji, które mogą wynosić do 10% wartości udzielonej dotacji,
 • opłat sędziowskich,
 • opieki medycznej, badań lekarskich,
 • zakupu środków doraźnej pomocy medycznej,
 • opłat klubowych: związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń oraz ubezpieczenia zawodników.

Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia w okresie sprzed zawarcia umowy o udzielenie wsparcia,
 • wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego, członków zarządu, sekretarza, skarbnika,
 • koszty transferu zawodnika,
 • koszty dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.

Dodatkowo prosimy, aby w opisie działań we wniosku zawrzeć informację dot.:

 • liczby grup, jakie będą prowadzone przez klub i w jakiej kategorii,
 • liczby zawodników,
 • liczby treningów, jaka jest planowana,
 • liczby godzin treningów.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 32 34 91 846.