Urząd

Zabierz głos na temat “Raportu o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2021”!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach  informuje, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.) składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie.

komunikat um

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami art. 28aa: „W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

(…) 2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, (…)”.

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa cytowane uregulowanie. Zgłoszenie to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej, w porządku której ma być przedstawiony raport, tj. najpóźniej w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób,
poprzez zgłoszenie listy poparcia obejmującej oświadczenie o treści: “Popieram zgłoszenie pani/pana …..… (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy za rok 2021. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do rozpatrzenia zgłoszenia.”. Osoba wyraża poparcie zgłoszenia wpisując: imię i nazwisko, adres,
nr PESEL i własnoręczny podpis.

Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy,
w tym elektroniczną.

Urząd Miejski w Świętochłowicach  jest czynny jest w godz. 7:00 – 17:00  w każdy poniedziałek.
Od wtorku do czwartku Urząd jest czynny w godz. 7:00-15:00. W każdy piątek Urząd jest czynny
w godzinach 7:00-14:00.

Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu
w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia.

W debacie tej może zabrać głos  maksymalnie 15 mieszkańców.

Plik do pobrania: Zgłoszenie do debaty

Plik do pobrania: Klauzula zgody na upublicznienie wizerunku

Raport dostępny jest na stronie: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/21340617