Urząd

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

grafika zapraszająca do udziału w sesji Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Świętochłowice.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
 13. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 20 stycznia 2021 r. do 16 lutego 2021 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Zakończenie sesji.