Urząd

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26.02.2020 r. oraz XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23.04.2020 r.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r.

4.    Przyjęcie przez Radę Miejską w Świętochłowicach:

 • informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku na terenie miasta Świętochłowice,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019,
 • oceny stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2019 rok.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy prowadzenia wraz z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz o przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego projektu statutu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulicy Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/195/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.

 • przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2019”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok.

 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz uchwały Nr 4200/V/61/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok i poddanie go pod głosowanie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

 • przedstawienie uchwały Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2019  rok,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi    Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok i poddanie go pod głosowanie.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

16.  Interpelacje i zapytania radnych.

17.  Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

18.  Zakończenie sesji.