Urząd

XXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2020 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Świętochłowice za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 15. Zakończenie sesji.