Urząd

XXIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. “Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/257/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadania mu statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
  8. Zakończenie sesji.