Urząd

XXIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2019 r. oraz XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 16 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w  Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku dotyczącej gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świętochłowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz nadania jej statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działanie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2038.
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2038.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
  • przedstawienie projektu budżetu miasta na 2020 r.,
  • przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2020 r.,
  • przedstawienie   przez    Skarbnika    Miasta   uchwały   Regionalnej    Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2020 r.,
  • dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2020 rok,
  • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zakończenie sesji.

 

Uwaga!

Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na 7 dni przed XXIII sesją Rady Miejskiej
w Świętochłowicach.