Urząd

XX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 września 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 21 sierpnia 2019 r. do 18 października 2019 r.
 4. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2018 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
 5. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, złożonych na początku kadencji 2018 – 2023 w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (według stanu na dzień złożenia oświadczenia) oraz kolejnych za 2018 rok złożonych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyników wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na okres kadencji 2020 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyników wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Chorzowie na okres kadencji 2020 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.     
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
  w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Gminy Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Świętochłowic z niepełnosprawności intelektualną.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.