Urząd

XVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 lipca 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 20 sierpnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych pozostających własnością Gminy Świętochłowice na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego w ciągu ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bytomskiej na terenie Miasta Świętochłowice, na którym obowiązuje zakaz ruchu, mających na celu uspokojenie ruchu na tym odcinku i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej ulic Wiosenna i Karpacka poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w „Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 14. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.