Urząd

XV sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 maja 2019 r. znak sprawy NPII.4131.1.310.2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania sytuacji ekonomiczno- finansowej  Gminy Świętochłowice w związku Uchwałą nr 126/VIII/2019 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wezwania Miasta Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do RIO w Katowicach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
  8. Zakończenie sesji.