Urząd

XLVII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Świętochłowice na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/210/2000 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/266/16 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/185/19 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
  Nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku dotyczącej gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta.
 9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 26 sierpnia – 22 września 2021 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zakończenie sesji.