Urząd

XLIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r. i z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 12 października 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2020 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).
 4. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2020 rok złożonych do dnia 30 kwietnia 2021 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2020 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXIV/210/2000 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25.10.2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę nr XXX/257/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2020-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem
  na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 23 września – 20 października 2021 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.