Urząd

XLIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja RM

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółdzielniom socjalnym
  w Świętochłowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 • przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2020”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz uchwały
  Nr 4200/V/67/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 • przedstawienie uchwały Nr 1/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie
  absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2020 rok,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 26 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 5. Zakończenie sesji.