Urząd

XIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinasowanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku kościoła św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych ulic na terenie miasta Świętochłowice wraz z wyznaczeniem ich przebiegu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w „Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
 11. Zakończenie sesji.